Hantering av personuppgifter

PTK är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för PTKs rådgivningstjänst och ansvarar för att personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive EUs allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/679).

Vid ärenden eller frågor som gäller PTKs behandling av personuppgifter kan PTK kontaktas på:

Förhandlings- och samverkansrådet PTK
Att: Personuppgiftsansvarig
Box 3036
103 62 Stockholm
Kontakta oss

Uppgifter som vi behandlar om dig

För att tillhandahålla rådgivning till dig kommer vi samla in ditt namn och personnummer från dig direkt samt uppgift om din allmänna pension. Du kan även välja att rådgivningstjänsten schablonberäknar din allmänna pension. Dessa uppgifter kommer vi därefter använda för att inhämta ytterligare information som är nödvändig för tjänsten från våra samarbetsföretag, vilka utgörs av:

 • Collectum AB
 • Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt
 • AMF Pensionsförsäkring AB
 • Danica Pension Försäkringsbolag (publ)
 • Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ)
 • Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)
 • Fondförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv
 • Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)
 • Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
 • SPP Liv
 • SPP Liv Fondförsäkring
 • Swedbank Försäkring AB

Sådana uppgifter som vi inhämtar från samarbetsföretag är information om din pension, arbetsgivare, inkomst och avtalade försäkringar.

Vi kommer även inhämta följande uppgifter från dig direkt:

 • familjesituation och hushållets ekonomi;
 • kompletterande försäkringsinformation;
 • anställningsform;
 • boendeform och belåningsgrad;
 • inställning till risk; och aktivitetsnivå.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi samlar in uppgifter om dig för att kunna ge dig bästa möjliga rådgivning inom ramen för PTKs rådgivningstjänst när du begär tjänsten. Även om ingen ersättning utgår när du tillhandahålls rådgivning uppkommer avtalsrättsliga skyldigheter för oss i och med att du begär rådgivning. För att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla rådgivning inom ramen för PTKs rådgivningstjänst måste vi behandla ovannämnda personuppgifter.

Som användare av PTKs rådgivningstjänst krävs BankID eller e-legitimation. Efter inloggning godkänner användaren användarvillkoren för tjänsten och ger PTK fullmakt att genom informationsfullmakt inhämta försäkringsinformation från försäkringsbolagen.

När en fullmakt är registrerad hanteras informationsinhämtningen i enlighet med de rutiner som överenskommits mellan PTK och respektive samarbetsföretag. Fullmakten gäller tillsvidare. Användaren kan när som helst återkalla sin fullmakt.

Den insamlade informationen kan även komma att användas för direktmarknadsföring till dig. Denna behandling sker för vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla ytterligare information till dig om våra tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Läs mer nedan under avsnittet ”Direktmarknadsföring”.

Vi kommer att spara dina personuppgifterunder den tiden som du har ett aktivt användarkonto för PTKs rådgivningstjänst. En del av underlaget för PTK:s rådgivning sparas i 10 år i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

I delar av rådgivningstjänsten kommer du att behöva ge oss uppgifter om eventuella familjemedlemmar. Informera gärna din familj att du delgivit oss den informationen.

Vilka som får ta del av uppgifterna

PTK kommer att lämna ut uppgifter till våra samarbetspartners när vi inhämtar de uppgifter som är nödvändig för tjänsten. PTK kommer endast att lämna samarbetsföretagen sådana personuppgifter som krävs för att de skall kunna ta fram information som är relevant för rådgivningstjänstens rådgivning.

Viss information delas med våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller våra IT-system då dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster såsom support och drift av systemen men de har inte tillåtelse att behandla dina personuppgifter för andra ändamål.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter kopplade till PTK:s behandling av dina personuppgifter vilka räknas upp nedan. Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter kan du kontakta PTK på ovan angivna kontaktuppgifter. PTK kommer att behandla en begäran från dig skyndsamt. Om PTK inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du att informeras om detta samt skälen till vårt beslut.

Rätt till information

Du har rätt att begära information om de personuppgifter om dig som PTK behandlar, oavsett om dessa samlats in via PTKs rådgivningstjänst eller på annat sätt.

Rätt till rättelse

Om du anser att någon av de personuppgifter som PTK behandlar angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. PTK kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga med undantag för de personuppgifter som enbart behandlas för arkiveringsändamål.

Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges ovan och PTK kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har även alltid rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig.

Invända mot direktmarknadsföring

Om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt information och marknadsföring till dig har du rätt att motsätta dig sådan marknadsföring genom att meddela PTK. Om informationen skickas ut i epost ges du också alltid möjlighet att tacka nej till framtida utskick direkt häri.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om:

 • du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter;
 • personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering;
 • personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav; eller
 • du invänt mot direktmarknadsföring.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av PTK utan ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till PTK i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

Insamling av användardata

På PTK Rådgivningstjänst använder vi oss av kakor och mätverktyg för att kunna tillhandahålla våra användare en så bra tjänst som möjligt. Vid ditt första besök i PTK Rådgivningstjänst kommer du tillfrågas om du vill hjälpa oss genom att låta oss samla information om ditt besök. Du kan använda tjänsten som vanligt oavsett vad du svarar. Vill du ändra ditt beslut kan du läsa mer om hur du gör det i vårat avsnitt Om GDPR. Vi skickar ingen information vidare.

Rätt att framföra klagomål till Datainspektionen


Om du är missnöjd med PTK:s behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med ovan har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

Kontakt

Har du frågor om vår personuppgiftshantering kan du skicka ett mejl till dataskyddsombud@ptk.se.

Uppdaterad: